Pacto de contrataciones

Share

Hemos recibido este correo del SERGAS sobre la publicación de listas definitivas de medicina de familia, pediatras y odontólogos.

É intención deste centro directivo proceder nas vindeiras datas á xeración das listas definitivas das categorías de médicos de familia, pediatras, odontólogos, persoal de enfermería, matronas, técnicos en coidados auxiliares de enfermería e cociñeiros, todas elas incluídas no proceso de incorporación de novos méritos e de selección de novos aspirantes para vinculacións temporais no SERGAS, convocado pola resolución do 29 de xuño de 2006 (DOG nº 132, do 10 de xullo); para tramitar a súa publicación nos taboleiros de anuncios das institucións sanitarias e direccións provinciais, así como na web do SERGAS.Pola tal causa, vén de requirirse dos centros a confirmación do remate da revisión da totalidade das reclamacións interpostas contra as listaxes provisionais, ou a indicación, de ser o caso, do número de reclamacións pendentes por cada categoría, así como a previsión do seu remate, co fin de valorar a inmediata publicación unicamente daquelas categorías cuxa revisión estea totalmente conclusa; quedando as restantes pendentes para un momento posterior (coa maior brevidade posible, en calquera caso).Por outra banda, está División prevé que a finais deste mes poida ter lugar a publicación da convocatoria de selección temporal das restantes categorías (con carácter xeral, aquelas xa incluídas na convocatoria de novembro de 2004), razón pola que se achega o borrador da resolución pola que se formalizará esta convocatoria, xunto cos dos seus anexos, co fin de que as Organizacións Sindicais nos fagan chegar (por correo electrónico ou Fax), ata o día 20 deste mes de abril, as alegacións e suxestións que estimen convenientes para a súa incorporación, de ser o caso, aos devanditos documentos.