Carrera Profesional personal de zona

Share

Resolución do 23 de marzo de 2009, da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional, pola que se abre o prazo para que o persoal facultativo especialista de cota das categorías de licenciados sanitarios que teña recoñecidos os graos I e II de conformidade co Decreto 256/2006, do 28 de decembro, solicite o grao III de desenvolvemento profesional.

VER DOGA