OPE, fase de concurso

Share

Terminada la fase de oposición se abre la de concurso. Plazo de quince días.
Resolución do 13 de outubro de 2009, da Dirección de Recursos Humanos, relativa á conclusión da fase de oposición e á apertura do prazo da fase de concurso.
VER DOGA